Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20 (2022)

0
บาคาร่า


Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20 (2022)
เรื่องย่อ : ขณะที่ทั้งประเทศโศกเศร้าจากการจากไปของประมุขที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของอังกฤษ ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่สาม ผู้ขึ้นครองราชย์ต่อ


You might also like